FANDOM


หน้านี้ถูกล็อก

บทความนี้ถูกกึ่งล็อก! ด้วยเหตุผล: ไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไข

DefenseIcon

สัญลักษณ์ของสายตั้งรับ

ตั้งรับ (Defense) เป็นหนึ่งในสี่ของหน้าที่ฮีโร่ในเกมส์โอเวอร์วอตช์

รายละเอียด

วัตถุประสงค์หลักของสายตั้งรับคือการปกป้องสถานที่ สร้างจุดโช้ก และจัดตั้งแนวหน้า ฮีโร่ในสายนี้อาจมีอาวุธที่ใช้โจมตีระยะไกลหรือมีความสามารถในการสร้างป้อมปืน (Turret) และมีความเก่งในการปฏิเสธการเข้าถึงพื้นที่

รายชื่อฮีโร่ตั้งรับ

Starx1 ง่าย
Starx2 ปานกลาง
Starx3 ยาก
ตั้งรับ


Junkratplate Torbjornplate Bastionplate Widowmakerplate
จังค์แรต
Starx2
ทอร์บยอร์น
Starx2
แบสชัน
Starx1
วิโดว์เม็กเกอร์
Starx2


Meiplate Hanzoplate
เหม่ย
Starx3
ฮันโซ
Starx3


หน้าที่
โจมตีตั้งรับแท็งก์สนับสนุน