FANDOM


Trong chế độ này, nhiệm vụ của đội Tấn Công sẽ là di chuyển payload đến các điểm checkpoint được định sẵn. Và nhiệm vụ của đội còn lại - đội Phòng Thủ - sẽ ngăn chặn đội Tấn Công di chuyển payload đến điểm checkpoint cuối cùng trước khi thời gian kết thúc.

Các bản đồ

Thành tích

  • Can't Touch This: Ngăn chặn đội bạn chạm vào Payload trong một phút.
    • Phần thưởng: Red X Spray
  • Escort Duty: Di chuyển payload 100 mét mà không hề rời khỏi.
    • Phần thưởng: Out of my Way Spray
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.