FANDOM


IconIceWall
Ice Wall
Trong 4.5 giây
10 giây cooldown

Mei tạo ra 1 bức tường đã khổng lồ ngăn cản tầm nhìn, di chuyển và các đòn tấn công của đôi phương

Nút nhấn (E, Right Button)
Meiplate


DetailsSửa đổi

Mei tạo ra 1 bức tường được làm từ 5 cột băng lớn, và mỗi cột băng sẽ hoạt động như những bức tường bình thường. Chúng tồn tại trong 4,5s nhưng các cột băng có thể bị phá hủy sớm hơn nếu chúng chịu 500 dame 


Trước khi thực hiện kỹ năng, một khu vực sẽ đươc đánh dấu đường dọc trên mặt đất nơi mà bức tưởng sẽ xuất hiện, ấn kỹ năng 1 lần nữa bức tường sẽ thành đường ngang, bức tường có thể đứng trên các gờ quanh map những miễn là 1 phần bức tường đứng trên 1 địa hình vững chắc


Khi nó xuất hiện, nó sẽ xuất hiện từ dưới đất lên, và đẩy những người chơi và vật thể lên cao cùng nó


Patch changes Sửa đổi


  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: April 5, 2016 (beta) Chú thích: Có thể phá vỡ nhanh hơn nếu kích hoạt lại kĩ năng.
  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: March 22, 2016 (beta) Chú thích: Cryostasis và Ice Wall của Mei sẽ có màu giống team.