FANDOM


Đây là danh sách những sprays của Junkrat. Sprays tốn 25 credits 1 hình, có 1 vài hình sẽ mở khóa khi bạn hoàn thành achievements (thành tựu).