FANDOM


Overwatch Beta Patch Notes – March 10, 2016 (beta)

March 8, 2016 (beta) • • • • • List of Patches • • • • • March 17, 2016 (beta)Bug FixesSửa đổi

GeneralSửa đổi

  • Chủ phòng Custom Game sẽ được chuyển giao cho một người chơi khác khi chủ phòng cũ rời phòng
  • Sửa lỗi khiến "Most Environmental Kills" ở cuối trận trở thành "Lifetime Environment Kills"MapsSửa đổi

    • Cập nhật một số địa điểm và vật thể trong game ngăn người chơi không thể tới, đứng lên hoặc bị kẹt
    • Sửa lỗi health pack lớn bị biến mất ở Control point thứ ba