FANDOM


Overwatch Beta Patch Notes – November 20, 2015 (beta)

November 18, 2015 (beta) • • • • • List of Patches • • • • • December 2, 2015 (beta)


GeneralSửa đổi

 • Giao diện “Rate This Player” (đánh giá người chơi) đã thể hiện rõ mục Tiêu cực, Bình thường và Tích cựcHero Balance ChangesSửa đổi

GenjiSửa đổi

  • Sát thương được tăng nhẹ
  • Hiệu ứng sát thương theo thời gian bị loại bỏ

MeiSửa đổi

  • Mei không được hồi charge ultimate khi sử dụng Blizzard

MercySửa đổi

  • Tăng Sát thương cho đồng đội
   • Sát thương tăng lên đã bị giảm
  • Hiệu ứng xảy ra khi bắt đầu kĩ năng, thay vì lúc cuối
   • Chú thích: Đảo ngược lại những thay đổi trong bản cập nhật November 9 patch

WidowmakerSửa đổi

  • Sát thương khi sử dụng ống ngắm được giảm nhẹ
  • Lượng đạn tiêu thụ khi sử dụng ống ngắm tăng lên 3 từ 1