FANDOM


IconReconfigure
Reconfigure
1/0.5 thời gian cast

Bastion hoán đổi qua lại giữa 2 hình dạng Configuration Recon và Sentry

Nút nhấn (Left Shift, Left Button)
Bastionplate

Nội dungSửa đổi

Bastion chuyển đổi giữa Configuration: ReconConfiguration: Sentry. Chuyển đổi từ Recon sang Sentry mất 1s, nhưng chuyển đổi từ Sentry sang Recon mất 0,5s.

Sử dụng kỹ năng này giúp Bastion hồi đầy băng đạn.

Minh họa Sửa đổi

Patch ChangesSửa đổi

  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: March 1, 2016 (beta) Chú thích: Sự hạn chế khi ngắm đã bị loại bỏ khi biến hình