FANDOM


IconSelfRepair
Self-Repair
Hồi 25% lượng máu/giây
1(nếu bị gián đoạn) giây cooldown

Bastion hồi máu cho bản thân; không thể di chuyển hoặc bắn trong thời gian này.

Nút nhấn (E, Right Button)
BastionplateNội dung Sửa đổi

Bastion tự hồi máu cho bản thân bất kể thời gian, hồi 25% máu mỗi giây. Bastion bị bất động trong khi sử dụng khả năng này. Nó có thể sử dụng ở bất kỳ Configuration nào.

Nếu Bastion bị gián đoạn trong khi sử dụng khả năng này, nó sẽ có cooldown 1 giây.

Minh họa Sửa đổi


Patch Changes Sửa đổi


  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: February 9, 2016 (beta) Chú thích: Giờ sẽ hồi 25% máu tối đa mỗi giây, thay vì một giá trị không đổi