FANDOM


Đây là danh sách spray của Zenyatta. Mỗi spray trị giá 25 credit, một số spray sẽ chỉ được mở thông qua achievements.

 • Adorable
 • Aura
 • Balance
 • Contemplative
 • Cute: mở bằng việc hoàn thành The Iris Embraces You
 • Discord
 • Enlightened
 • Fist Bump
 • Flow
 • Foot
 • Graphic
 • Guru
 • Hand
 • Harmony
 • Icon
 • Inner Fire
 • Nine
 • Orb
 • Orbs
 • Peace
 • Pixel: mở bằng việc hoàn thành Rapid Discord
 • Taunt
 • Tekhartha
 • Throw
 • Together